Home / Avís Legal, Política de Privacitat i Cookies

Avís Legal, Política de Privacitat i Cookies

d

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de privadesa, l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del Lloc web https://www.sanmarti1850.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i serveis a través del mateix. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

a. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat;

b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar;

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc web atribueix la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions. El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

1. Informació general del Lloc web

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: Sanmartí1850.

Domicili social: Plaça del Mercat Central, parades 86/87, 08201, Sabadell, Barcelona

C.I.F.:47167106v

E-mail: info@sanmarti1850.com

2. Condicions d’Ús

2.1. Accés al Lloc web
L’accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre
Amb caràcter general, per a l’accés als serveis i continguts del Lloc web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços a tot moment. L’Usuari registrat serà responsable a tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputarán realitzats per dita Usuària registrada, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Sanmartí 1850 davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més Sanmartí1850 el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de Responsabilitat
L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per Sanmartí1850 l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Sanmartí1850 no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

Sanmartí1850 no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web
El servei d’accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Sanmartí1850 només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·legalitat i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a

Sanmartí1850 sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Sanmartí1850 amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Sanmartí1850 no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·legalitat, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Sanmartí1850 .

En els supòsits en què l’Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l’Usuari sap i accepta que Sanmartí1850 actua com a nero intermediari facilitant aquest accés, per la qual cosa no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d’aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu,

Sanmartí1850 no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d’aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en els mateixos.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Sanmartí1850 o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Sanmartí1850 o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’Usuari cedeix a Sanmartí1850, gratuïtament i en exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els articles, comentaris i opinions (d’ara endavant, “els Continguts”) que l’Usuari publiqui o la publicació del qual autoritzi en el Lloc web. Aquesta cessió s’entendrà realitzada per a l’àmbit territorial mundial, sense limitació alguna, i pel màxim període de durada previst en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Sanmartí1850 podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública els Continguts, en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

L’Usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els articles, comentaris i opinions abans citats, s’obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra Sanmartí1850 per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’Usuari contreu directa o indirectament amb aquestes Condicions Generals.

Així mateix, l’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Sanmartí1850 davant qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin sofrir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

3. Condicions de Contractació

3.1. Imatges i disponibilitat de productes
Les imatges que il·lustren els productes han estat facilitades pels nostres proveïdors i/o són pròpies, i s’ha posat especial atenció a suprimir qualsevol tipus d’error, no obstant això de trobar-se algun comuniqui’ns-ho perquè puguem esmenar-ho al més aviat possible en benefici de tots els usuaris. Igualment, li aconsellem que en el cas de compri algun producte en aquesta pàgina, s’asseguri que el nom del producte és el que vostè desitja.

Sanmartí1850 no garanteix una disponibilitat total al moment de la compra independentment de la recepció del correu de confirmació de comanda. En el cas que no es disposi del producte adquirit durant la comanda; es realitzarà, sempre que l’usuari no desitgi una nova anyada o un canvi del producte, una devolució íntegra de l’import del producte no disponible de la comanda a l’Usuari.

3.2. Preus i formes de pagament
Tots els preus publicats en el Lloc web, excepte indicació expressa en contra, porten inclòs l’IVA corresponent. L’Usuari ha de pagar les seves compres mitjançant PayPal, targeta de crèdit o dèbit.

Sanmartí1850 es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o email de la targeta utilitzada en la compra i document d’identitat (DNI, passaport,…) de l’Usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.

3.3. Lliurament de comandes, cancel·lacions i devolucions
Els productes adquirits per l’Usuari s’enviaran a través del servei de missatgeria utilitzat per Sanmartí1850. En la realització de la comanda tant el nom de l’empresa de missatgeria com les despeses associades a cada comanda apareixeran en la realització de la compra. A tals efectes, serà necessari la comunicació de les dades d’enviament de l’usuari a l’empresa de missatgeria per a la correcta realització d’enviament. La transferència, comunicació i ús d’aquestes dades serà únicament per poder tramitar l’enviament de la comanda realitzada en el Lloc web de Sanmartí1850. Els costos per una incorrecta introducció de dades d’enviament en la comanda per part de l’Usuari seran a càrrec de l’Usuari.

El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l’Usuari en el formulari de comanda. Sanmartí1850 no assumirà responsabilitat alguna quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com l’és l’absència del destinatari. Es lliurarà la comanda en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de confirmació de comanda.

Els dies d’enviament, sempre calculats sobre la base de dies laborables, seran per agència de missatgeria i diferenciant-se per província i/o país lliurant-se les comandes de dilluns a divendres (excepte festius). Els mateixos dies estan sempre clarament inclosos en la fitxa de producte al costat de qualsevol opció de tenda i durant tot el procés de compra. Davant qualsevol comanda realitzada passades les 12 del migdia (Hora Espanya peninsular) caldrà sumar un dia addicional als dies laborables de lliurament anunciats.

Les comandes es poden cancel·lar sense cost algun fins al moment en què l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet ja estigui enviat es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies després d’haver rebut el producte. Les despeses d’enviament són a càrrec del client.

Som una carnisseria tradicional, ficada al món de l’e-commerce, així que nostra màxima és la satisfacció del client.

En cas que un producte arribi en mal estat, o s’hagi comès un error en el seu paquet, posi’s en contacte mitjançant el telèfon 693 70 60 06, o enviant un correu a info@sanmarti1850.com, de mode que Àlex Castany, Cesca Sanmartí i Josep Mª Castany, faran el necessari per satisfer i solucionar el seu problema.

3.4 Comunicacions
Quan un usuari realitzi una comanda a través del Lloc web de Sanmartí1850, pot sol·licitar informació de la seva comanda a través del nostre correu info@sanmarti1850.com. Des de Sanmartí1850 li proporcionarem un enllaç web amb la informació del seu enviament o un nº d’enviament perquè pugui consultar-ho directament a la web de l’agència de missatgeria.

4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Sanmartí1850 i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se per l’accés i/o utilització del Lloc web, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls en cas de ser diferent.

6. Politica de Privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei 15/1.999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”) i la seva normativa de desenvolupament, li informem que les dades que ens faciliti en ocasió del seu registre en la web www.sanmarti1850.com (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes adquirits a través del mateix, seran incorporats a un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, responsabilitat de Sanmartí1850, amb C.I.F.47167106v i domicili social a la plaça del Mercat Central, parades 86/87, 08201, Sabadell, Barcelona. La finalitat del tractament és la comercialització dels productes oferts per Sanmartí1850 en el Lloc web, incloent el Servei d’Atenció al Client, l’atenció de consultes i sol·licituds d’informació, així com la gestió de reclamacions.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem en el procés de registre i els formularis disponibles en www.sanmarti1850.com són obligatoris, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que puguem prestar-li els serveis sol·licitats i/o atendre les seves sol·licituds. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.

Tret que ens indiqui el contrari en la casella habilitada a aquest efecte durant el procés de registre, l’Usuari atorga el seu consentiment exprés perquè les seves dades puguin ser tractats per Sanmartí1850 amb la finalitat de remetre-li informació comercial (incloent la newsletter electrònica) sobre els productes comercialitzats per Sanmartí1850, i sobre les activitats i serveis que desenvolupa Sanmartí1850, així com terceres societats amb les quals Sanmartí1850 mantingui acords comercials i que ofereixin els seus productes i serveis a través del Lloc web, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com perquè les seves dades siguin tractades per realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb idèntica finalitat promocional o publicitària, si ben adaptada al seu perfil com a usuari dels serveis de Sanmartí1850.

A qualsevol moment, Vostè podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el seu consentiment per al tractament comercial de les seves dades. Per a això, pugues:

– Enviar una comunicació escrita a, Sanmartí1850 Mercat Central, parades 86/87, 08201, Sabadell, Barcelona, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

– Bé enviar un email a info@sanmarti1850.com indicant el seu Nom, Cognoms, telèfon de contacte i una fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

Finalment, li informem que Sanmartí1850 tractarà les seves dades a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

6.1 Politica de Privadesa en Xarxes Socials

Sanmartí1850 agraeix i promou la contribució de tots els usuaris a les seves diferents pàgines, plataformes
web i perfils en xarxes socials:

– La nostra pàgina en Facebook, https://www.facebook.com/sanmartí1850,
– Perfil en Twitter, https://twitter.com/sanmartí1850
– Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sanmartí1850
– Pinterest: https://www.pinterest.com/sanmartí1850/
– Google+ : https://plus.google.com/sanmartí1850
– Instagram: https://instagram.com/sanmartí1850/

Afavorint el contacte i una millor comunicació amb els nostres clients i seguidors.

Cada usuari és responsable de tota interacció amb la pàgina web i la resta de xarxes socials en les quals està
present Sanmartí1850. En cap cas les opinions dels usuaris en aquestes plataformes representaran l’opinió
de Sanmartí1850, dels seus professionals o treballadors.
Sanmartí1850 s’acull a les polítiques sobre responsabilitat, drets i privadesa d’aquestes plataformes:

– Facebook http://www.facebook.com/terms.php?locale=es
– Twitter http://twitter.com/privacy
– Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
– Pinterest: https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
– Google+: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
– Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Per l’anterior, convidem a tots els usuaris a denunciar totes aquelles accions que suposin una violació de les
polítiques d’aquestes plataformes.

Sanmartí1850 no discrimina cap tipus de comentari o interacció, però atenint-se a la política de les
plataformes on té presència, es reserva el dret a eliminar comentaris, fotos i qualsevol altre
comportament a les pàgines si:

– Conté material pornogràfic, violència, amenaces, o qualsevol contingut inadequat que violi els
estàndards anteriors
– Són denigrants o ofensius contra qualsevol dels integrants de Sanmartí1850 o resta d’usuaris de la
plataforma
– Són erronis i no guarden relació amb la temàtica de la pàgina o perfils en els quals està present Sanmartí1850